صمد رشتبر
تاریخ و محل تولد : 1346
سمت : سرمربی
مدت قرارداد : یک فصل 98-97