سعید صادقی
تاریخ و محل تولد : 66/08/27
سمت : ماساژور
مدت قرارداد :