بدنسازی شاگردان خطیبی - 24 مهر

یاران رسول خطیبی تمرین نوبت صبح امروز - چهارشنبه 24 مهر - را در سالن بدنسازی پشت سر گذاشتند.س