علي كشفيا
تاریخ و محل تولد :
سمت : مدیر فنی
مدت قرارداد :