وحید عزیزی

location-team

وحید عزیزی

  • پست تدارکات

  • مدت قرار داد -

  • تاریخ تولد 72/01/04