رسول علیزاده

location-team

رسول علیزاده

  • پست مربی

  • مدت قرار داد یک فصل 98-97

  • تاریخ تولد 58/6/14