ابراهیم پورمهدی

location-team

ابراهیم پورمهدی

  • پست مدیر تیم

  • مدت قرار داد یک فصل 98-97

  • تاریخ تولد 33/7/27