علیرضا ناصح

location-team

علیرضا ناصح

  • پست مربی دروازه بانان

  • مدت قرار داد یک فصل 98-97

  • تاریخ تولد 58/8/13