مرتضی قربانپور

location-team

مرتضی قربانپور

  • پست سرمربی

  • مدت قرار داد یک فصل 98-97

  • تاریخ تولد 64-7-5