سید احمد اکرامی

location-team

سید احمد اکرامی

  • پست مدیر تیم

  • مدت قرار داد یک فصل 98-97

  • تاریخ تولد 1344