رضا امن زاده
تاریخ و محل تولد : 62/8/21
سمت : ماساژور
مدت قرارداد :