فرزین فرزین مهر

location-team

فرزین فرزین مهر

  • پست مدیر رسانه

  • مدت قرار داد یک فصل

  • تاریخ تولد ۱۳۶۰.۵.۱۷