مهدی قلیزاده

location-team

مهدی قلیزاده

  • پست کادرفنی

  • مدت قرار داد 12 ماه

  • تاریخ تولد 1359/11/20