محمد فرید خطیبی

location-team

محمد فرید خطیبی

  • پست مربی

  • مدت قرار داد 12 ماه

  • تاریخ تولد 1362/10/11